Name: Denis Zhuravlev
Year: 2014
Site: http://deniszhuravlev.blogspot.com/
Status: intern at VW Braunschweig Studio