Name: Denis Zhuravlev
Year: 2015
Site: http://deniszhuravlev.blogspot.it/
Status: intern at VW Braunschweig Studio