Name: Akos Szaz
Year: 2015
Site: http://akosszaz.blogspot.co.at/
Status: Lancia Stratos