Name: Samir Sadikhov
Year: 04-2016
Site: http://samirsadikhov.com/
Status: Car Designer